1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 10. Strona poprostungielski.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę poprostungielski.pl, zasady świadczenia tych usług,
  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 12. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę poprostungielski.pl, zasady świadczenia tych usług,
  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 13. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony poprostungielski.pl,
  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 15. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 16. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 17. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 18. DEFINICJE
 19. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie poprostungielski.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z
  Usługodawcą.
 20. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 21. USŁUGODAWCA – Małgorzata Elsner wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Angielski.pl, adres siedziby: 43-410 Zebrzydowice
  ul. Jutrzenki 23b, adres do doręczeń: 43-410 Zebrzydowice ul. Jutrzenki 23b, NIP: 6472180604, REGON: 525428125, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: poprostuangielski1@gmail.com, tel. 781371009.
 22. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 23. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 24. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-
  mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 25. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 26. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 27. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 28. korzystanie z Newslettera,
 29. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 30. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 31. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 32. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 33. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza
  Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez
  Usługobiorcę.
 34. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 35. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 36. komputer z dostępem do Internetu,
 37. dostęp do poczty elektronicznej,
 38. przeglądarka internetowa,
 39. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 40. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
  osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 41. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 42. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 43. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 44. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 45. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z
  Newslettera).
 46. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
  oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poprostuangielski1@gmail.com
 47. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku,
  gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
  wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
  upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 48. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 49. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 50. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 51. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 52. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: poprostuangielski1@gmail.com
 53. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
  szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 54. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 55. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w
  inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 56. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 57. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem poprostungielski.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością
  poprostungielski.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek
  zawartości strony poprostungielski.pl, bez zgody Usługodawcy.
 58. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na
  treść oraz zawartość strony poprostungielski.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje

odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu
  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.